Privacyverklaring

Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland is een initiatief van de deelnemers op de website. Het BivT faciliteert de website en gegevens en is gevestigd aan Koningstraat 75a 1941 BB Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.emdr-therapeuten.nl
Koningstraat 75a
1941 BB Beverwijk
T.: 0031251222210

René Veraar is de Functionaris Gegevensbescherming van Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Hij is te bereiken via info@bivt.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@emdr-therapeuten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Vrijwillige vermelding op de website
– Doorverwijzen van potentiële cliënten na aanvraag
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Administratieve / betalingsgegevens:
Het Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland bewaart betalingsgegevens voor minimaal de wettelijk verplichte 7 jaar.

Personalia:
Het Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland bewaart persoonlijke gegevens tot hij/zij zich afmeldt voor de website. Administratieve als hierboven.

Marketing / communicatie gegevens:
Totdat het adres niet meer lijkt te werken, of totdat er wordt afgemeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland verstrekt uitsluitend aan derden door verwijzing naar de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@emdr-therapeuten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@emdr-therapeuten.nl. Gegevens worden bewaard op de hostingserver van de website en eventueel lokale kopieën bij het BivT. Hier wordt het beschermt door de nieuwste updates in de software bij het hosting bedrijf en lokaal door middel van beperkt toegang tot het netwerk, firewalls en andere virus/intrusion detectie programma’s.

Reacties zijn gesloten.