Friesland

EMDR Therapeuten Friesland (Th.= therapeut | Mp.= master Practitioner)

Specialisatie: K= Kinderen, J= Jeugd, V= Volwassenen, A= Autisme, L= Licht verstandelijke beperking

Voornaam Achternaam Plaats Telefoon Website Spec
Th. Dolly van de Wint Rotsterhaule (Joure/Heerenveen) 05-13551950 www.andersopvoeden.nl K-J-V-A-L
Th. Ursula Pierzchlinska Leeuwarden 06-50887711 www.praktijkdebird.nl V-A
Th. Jacquelina Zandbergen Ureterp 06-17457833 www.therapiepraktijkopstap.nl V
Th. Gryt Helfferich Stiens 06-30678036 www.grythelfferich.nl V
Th. Connie Kindermann Leeuwarden 06-10413942 www.concore.nu V
Mp. Wilma Tigchelaar Leeuwarden 06-11241317 www.haptonomietigchelaar.nl V
Mp. Mirjam van Eck-Verbaan Rotsterhaule (Joure/Heerenveen) 06-51146337 www.inreflect.nl V
Mp. Ivy Nettekoven Sneek 06-18817798 www.kindinperspectief.nl K
Mp. Henk Hiemstra Franeker 06-28247604 www.trochdrave.nl V
Mp. Grethe Heida Heerenveen 06-11804187 www.gretheheida.nl V
Mp. Francisca de Jong Smid Oosterwolde 06-37167411 www.bloeiendwijzer.nl V
Mp. Drs. Rob van der Wielen Heerenveen 06-51095107 www.intact-hapto.nl V

Comments are closed